Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z usług firmy F.H.U. REPETOWSKI Roman Repetowski

1. Administrator

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma F.H.U. REPETOWSKI Roman Repetowski, Giedlarowa 927; 37-300 Leżajsk Biuro: Brzóza Królewska 511, 37-307 Brzóza Królewska
 • Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

2. Gromadzone Dane

 • Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa firmy, nr NIP, adres prowadzenia działalności, nr telefonu jako nr kontaktowy, adres mailowy do kontaktu, nr rachunku bankowego, historia zrealizowanych zamówień, informacja o przyznanych indywidualnych warunkach handlowych.

3. Okres przetwarzania danych

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych ze sprzedażą usług, towarów,
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą ,
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

4. Cele przetwarzania Danych

 • Sprzedaż produktów i usług oferowanych przez firmę,
 • Realizacji zamówień,
 • Prowadzenie działań marketingowych,
 • Dochodzenie roszczeń,
 • Archiwizacja,

Wszystkie powyższe czynności wynikają z obowiązku wywiązania się z umowy w tym przypadku realizacji zamówienia, oraz w przypadkach szczególnych w procesie windykacji należności.;

5. Udostępnianie danych:

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • podmiot realizujący dostawę towarów / firma kurierska w celu realizacji zamówienia, a także pracownicy Poczty Polskiej: listy, paczki z adresem doręczenia dokumentów tj. faktur, monitów, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald.
 • dostawca płatności
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych poprzez wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.
 • Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej: repetowski@op.pl, fhu@repetowski.com.pl telefonicznie tel. +48 605 384 030 , +48 600 200 233 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 16, lub poprzez wysyłkę informacji na adres korespondencyjny Giedlarowa 927, 37-300 Leżajsk.

7. Zabezpieczenie Danych

 • Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

8. Pozostałe postanowienia

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Postanowienia końcowe

W przypadku kontroli ze strony aparatu GIODO (Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych) dane mogą być udostępnione pracownikom tegoż Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do edycji niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji obowiązującej od chwili jej nowego opublikowania.